300005-649o
Examenopgaven VMBO-BB
2003
NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB
Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.
Gebruik het tabellenboekje.
Dit examen bestaat uit 39 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
tijdvak 1
dinsdag 20 mei
9.00 - 10.30 uur