300030-648-536o
Examenopgaven VMBO-KB
2003
NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE KB
NATUURKUNDE VBO-MAVO-C
Bij dit examen hoort een uitwerkboekje.
Gebruik het tabellenboekje.
Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 15.30 uur