300005-585-540o
Examenopgaven VMBO-GL en TL
2003
NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2 CSE GL EN TL
SCHEIKUNDE VBO-MAVO-D
Gebruik zonodig het informatieboek Binas vmbo kgt.
Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
tijdvak 1
dinsdag 27 mei
13.30 - 15.30 uur